Unyk, kin hiel wat en fol passy

Folkert-Hans is in muzikant mei hert en siel. Mei sang, trompet en saksofoan soarget hy dat elk gelegenheid unyk en ûnferjitlik wurdt

Alles oer Folkert-Hans

CoronaProof Muzyk Fyts.

Folkert-Hans is multyfunsjoneel ynsetber en no ek te boeken my syn “CoronaProof Muzyk Fyts”.

Fan in heal oere tot trije oere. Foarstelling foarhûs as eftertún of troch in winkelsintrum. Fan in terrasfoarstelling nei in oar terrasfoarstelling. Dizze fyts is folslein mobyl ynsetber. Mei de bêste apparatuer en in goed en moai stik lûd. Yn oerlis is folle mooglik. Belje of mail foar mear ynformaasje.

Folkert-Hans

Alles oer Folkert-Hans

Berne yn in muzikaal nêst, opgroeid mei muzyk fan Phil Collins en tige jong útein set mei it spyljen fan trompet. Folkert-Hans nimt de passy foar muzyk syn hiele libben mei him mei.

As solo artyst hat hy, mei syn eigen repertoire, optredens yn it hiele lân. Syn kwaliteiten hat hy ûntwikkele by Crecendo, Mealox, Lays en TheTailgators. Tsjintwurdich hat hy ek optredens mei Rintje Kas Orkest.

Mei sang, trompet en saksofoan set hy elke tinte op syn kop, makket hy elke gelegenheid unyk en soarget hy foar de juste sfear.Yn 2014hat Folkert-Hanssyn twadde single ,,Cha Cha Cha” útbrocht, in fleurige meisjonger dy dat selde jier al heech yn’e Fryske Top 100 stie.

Yn 2017 hie Folkert-Hans mei syn eigen skreaune uptempo nûmer ,,Simmerjûn” in simmer hit yn Fryslân.

Yn alle silen mak!

It repertoire wurdt oanpast sa as jo it wolle, wêrtroch it de goeie sfear en ambiance kriget en fertsjinnet. Fan ynteger en lyts oant grut en út’e skroeven.

Boek hjoed noch!
Oankommende optredens
Besletten optredens stean net fermeld
23 juni 2022
Easterein 15:00 uur
Matinee feesttent
25 juni 2022
Espel 22:00 uur
Dijkfeest feesttent
2 juli 2022
Beetsterzwaag 13:30uur
Kunstroute met de Muziekfiets
2 juli 2022
Rottevalle 17:30 uur
optocht met de Muziekfiets
18 juli 2022
Warga 10:30 uur
Matinee Feesttent
23/24 juli 2022
Hieslum Vijverfest
29 juli 2022
Lemmer 17:00 uur
Muziekfiets
31 juli 2022
Veenhoopfestival is al uitverkocht.
5 augustus 2022
Workum 15:00 uur
Muziekfiets
7 augustus 2022
Starteiland Sneek
15:00 uur
9 augustus 2022
Lemmer 21:00 uur
Cafe Le Duc
10 augustus 2022
Sneek 14:00 uur
buiten bij het café De Poort Van Cleef
14 augustus 2022
Lemmer 22:00 uur buiten bij het café Le Duc
20 augustus 2022
Surhuisterveen muziekfiets
23 augustus 2022
Workum 15:00 uur
Muziekfiets
27 augustus 2022
Lemmer 13:30 uur
Muziekfiets
28 augustus 2022
Terhorne 15:00 uur strandpaviljoen Salt
2 september 2022
Reduzum
4 september 2022
Nij Beets 14:00 uur
Feesttent Dorpsfeest
Foto en Fideo